Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  4.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  5.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7.    Dag: kalenderdag;
  8.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  9.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 •    Z&S Media handeld onder de naam: Z&S Media bvba
  •    Vestigingsadres: Sint-Martinusplein 11 bus 20, 3600 Genk
  •    E-mailadres: info@zscomputers.be
  •    Ondernemingsnummer: 0644.802.649

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen kunnen in details afwijken van de werkelijk geleverde producten. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  4.    
  -     de prijs inclusief belastingen;
  -    de eventuele kosten van aflevering;
  -    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  -    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  -    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  -    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  -    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  -    indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  -    de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  -    de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  -    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  -    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
  2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4.    De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1.    Bij de aankoop van online producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Dit is niet van toepassing bij aankopen op locatie!
  2.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Uitsluitend consumentkopers op afstand kunnen gebruik maken van het retourrecht. Speciaal op maat gestelde Laptops (Uitbreiding SSD/Geheugen/ en alle andere NIET standaard uitbreidingen) kan niet worden terug genomen, en heeft geen recht op bedenktermijn. Wel heeft men het recht om het product aan ons aan te bieden. Aankoop dient ten alle tijden aangetekend (met handtekening) verzonden te worden, dit is voor verantwoordelijkheid van de koper.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping of annulering

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de consument. Bij annuleringen wordt 19 euro annuleringskosten in rekening gebracht. Bij retour zending wordt er €9,95 verzendkosten) en €29 van het aankoop bedrag ingehouden om de laptop te voorzien van een nieuw Windows licentie/code in rekening gebracht. Deze kosten worden altijd in rekening gebracht omdat er bij elk verkocht laptop een Windows licentie code/sticker moeten voorzien, bij een laptop welke is retour verzonden kunnen wij niet achterhalen of er een kopie van deze code is gemaakt voor wedergebruik hierdoor zijn wij verplicht om de laptop van een nieuw code te voorzien.Deze code is een DIGITAAL EENMALIG te gebruiken code en deze kosten zijn ten alle tijden voor de klant(hierin maken wij geen uitzonderingen!).  Aankoop dient BINNEN 14 dagen geretourneerd en ontvangen zijn door Z&S Media bvba . Laptops op en na 14 dagen kunnen niet retour genomen worden.Artikelen gekocht en of opgehaald op locatie worden NIET retour genomen. Uitsluitend consumentkopers op afstand kunnen gebruik maken van het retourrecht. Speciaal op maat gestelde Laptops (Uitbreiding SSD/Geheugen/ en alle andere NIET standaard uitbreidingen) kan niet worden terug genomen, en heeft geen recht op bedenktermijn, hierin worden geen uitzonderingen gemaakt.

Artikel 8 - De prijs

 1.    De op het moment van bestelling geldende prijs voor een product luidt in Euro's, inclusief BTW, maar exclusief de eventuele wettelijke verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief verzend-of bezorgkosten.
  2.   Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  3.    Kennelijke fouten in prijs of omschrijving van een product zoals vermeld op de website van zscomputers.be kunnen door Z&S Media bvba altijd worden gecorrigeerd.
  4.    Indien de Klant evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst alsnog binnen veertien (14) dagen nadat Z&S Media bvba de betreffende fout aan de Klant kenbaar heeft gemaakt, annuleren.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Op alle hardware wordt 3 maanden garantie verstrekt tenzij er een aktie is die geldt op dat moment. Op de laptop batterij / accu word geen garantie verleend. Bij gebruikte laptops vanaf een i5 processor gaan we ervanuit dat de batterij minimaal 30 minuten meegaat ten tijde van de levering bij laptops die Celeron/Core2Duo/DualCore etc. hebben bieden wij GEEN garantie op accu duur vanwege het leeftijd van de accu. Indien de klant wilt kan de laptop geleverd worden met een nieuwe batterij tegen meerprijs. Deze meerprijs wordt in overleg bepaald.

De klant dient zelf zorgt te dragen voor het aanbieden van het defecte product. De kosten voor het retourneren zijn voor de klant. De kosten van het opsturen van het vervangende product zijn voor Z&S Media bvba  mits anders afgesproken met de klant. Indien de klant wijzigingen heeft aangebracht aan de laptop vervalt de garantie. Indien er labels zijn verwijderd die door Z&S Media bvba  zijn aangebracht vervalt de garantie. Op software leveren wij geen garantie, evenals de batterij duur. Waar aangegeven is om te kiezen voor een gebruikte of nieuw batterij word er geen garantie en of levensduur verwachting aangegeven voor het gebruikte batterij. Oplader en oplader stroom snoer vallen evenals niet onder garantie. 

Onder garantie valt de volgende onderdelen:

Hardware: hieronder wordt verstaan o.a het beeldscherm, toetsenbord (enkel functionaliteit, knoppen/muis button etc. vallen hier niet onder!)

Draaiende onderdelen: hieronder wordt verstaan o.a hardeschijf, koeler etc. 

Fouten voorvloeiend uit hardware-falen: hieronder wordt verstaan o.a strepen in het beeld door kapot werkgeheugen, kapotte schijf etc. 

ALLE fouten, problemen en meldingen welke zijn veroorzaakt door de gebruiker bijv. val/stoot/waterschade etc. vallen NIET onder garantie, hier worden ook kosten voor berekend voor het onderzoeken. 

Het op eigen initatief openen, los halen van onderdelen of onderzoek bij een derde partij zorgt ervoor dat uw garantie en service volledig zal vervallen! Let hier goed op, enkel medewerkers van Z&S Media bvba  zijn gemachtigd om laptops te onderzoeken, indien nodig onderdelen vervangen of repareren.

Indien de klant de laptop retourneert en gebruikt maakt van het niet goed geld recht wordt 10% herinstallatie en/of schoonmaak en/of herstel naar orginele waarden in rekening gebracht. Deze kosten worden altijd in rekening gebracht omdat het gaat om "gebruikte" goederen, die naar een bijzonder herste,schoonmaak etc. process weer in de verkoop geplaatst kunnen worden.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Bestellingen die in het weekend worden geplaatst zullen op het eerst volgende werkdag worden verwerkt.
  4.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  5.    Levering vinden enkel doordeweeks plaats, zaterdag en zondag vinden er geen leveringen plaats. Bestelling van vrijdag worden maandag bezorgd. Dit allemaal indien product op voorraad is. Uitbreiding van extra geheugen, SSD schijf etc. zorgt voor een dag latere bezorging. Uitbreidingen op laptops nemen extra tijd in beslag hierdoor zal er minimaal 1 dag later bezorgd worden, indien onderdelen en laptop op voorraad zijn.  
 2.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Duurtransacties

 1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 12 - Betaling

 1.    Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
  2.    Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4.    In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 2.   Producten welke op ons website worden besteld maar NIET online zijn betaald, worden niet gereserveerd. Zolang de voorraad strekt kunnen deze producten aangeschaft worden. Mocht een product online besteld en betaald zijn zal deze voorrang verleend worden aan de online koper. 

Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.